På lång sikt behöver väg 225 byggas om och bli både rakare och mer trafiksäker. Eftersom regeringen inte heller i denna infrastrukturproposition avsatt några pengar för det så kommer detta dock tyvärr inte att hända på många år. Därför har Liberalerna Nynäshamn, tillsammans med Liberalernas trafikpolitiska talesperson och riksdagskandidat Nina Lundström tagit fram nedanstående åttapunktsprogram för att på kort sikt göra väg 225 så trafiksäker som möjligt.

Nina Lundström är den riksdagsledamot som jobbat mest för väg 225 i riksdagen. Vi hoppas såklart både att hon får fortsatt förtroende och att fler partiers ledamöter ansluter sig till hennes hårda arbete.

 

 

 

Det finns åtgärder som bör prövas för att öka trafiksäkerheten. En del åtgärder är relativt enkla, andra lösningar involverarar både regionen och riksnivån. Liberalerna kommer att ta initiativ för att åtgärder kommer tillstånd. Både i kommunen och i riksdagen.

  1. Hastighetsgränserna bör ses över. Det är rimligt att variera hastigheten beroende på vägförhållanden och sikt och därmed även ha lägre hastighet där vägförhållanden så kräver.
  2. Staten bör ger kommunen möjlighet att skapa vägrelaterade miljözoner där avgifter och inte förbud är första åtgärden. Här krävs nationell reglering av vad miljözonen kan innehålla sett till restriktioner på tunga fordon. Vi vill möjliggöra avgifter i zonen på tunga fordon. På så sätt kan den tunga genomfarttrafiken minskas samtidigt som möjligheten att genomföra nödvändiga tunga transporter till Sorunda inte stryps.
  3. En översyn av hur busshållplatser är placerade och utformade bör göras. De busshållplatser som enbart består av stolpe bör flyttas till säkrare platser, eller göras säkrare.
  4. Staten och regionen bör medfinansiera åtgärder för gång och cykel längs V225 – inte minst mellan Ösmo och Porthus men även vidare upp till Spångbro. En avsiktsförklaring och ett avtal om en gemensam finansiering av detta bör tas fram under den kommande mandatperioden.
  5. Vid korsningen Porthus bör en lösning prövas med påfart från Ösmohållet. T- korsningen har stora brister med fri sikt och hastighet.
  6. Det behövs fler infartsparkeringar i Ösmo, särskilt vid busshållplatserna för 861, så att fler kan ställa bilen och åka kollektivt.
  7. Det bör införas regelbundna nykterhetskontroller i hamnarna för den sjöfart som är gränsöverskridande. Vi ställer oss frågande till varför regeringen inte har agerat utifrån det faktum att riksdagens Trafikutskott varit eniga kring att detta är viktigt och att regeringen dessutom utlovat att detta ska ske.
  8. Sist men inte minst så anser vi att istället för att lägga enorma resurser på höghastighetsbanor för tåg så bör Regeringen omprioritera till att renovera och rusta upp befintlig infrastruktur. Då kan även medel frigöras inom Trafikverkets nationella infrastrukturplan så att Tvärförbindelse Södertörn till fullo finansieras.

 

 

Programmet i sin helhet som PDF för utskrift finns på denna länk.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.