Var med och utveckla Sveriges bästa skolor och förskolor. Bli medlem >>

Anställ fler förskollärare

Förskollärare har en gedigen utbildning och bör ha ett tydligt ledande ansvar för verksamheten i förskolan. Andelen med förskollärarutbildning bör öka i förskolan genom rekrytering och fortbildning.

Stötta förskolecheferna

Förskolecheferna ska vara pedagogiska ledare för sina förskolor. I dag är de, precis som skolrektorerna, tyngda av administration. Därför bör förskolecheferna erbjudas administrativt stöd.

Erbjud full tid i förskolan

Alla barn mellan 1 och 5 år bör erbjudas full tid i förskolan oavsett föräldrarnas sysselsättning. Alla bör ha rätt till en god grund inför grundskolan. Begränsningen till 30 timmar per vecka för vissa barn bör avvecklas.

Ge eleverna ständiga utmaningar

Elever som når kunskapskraven snabbt måste kunna gå vidare till nästa årskurs. Det ska gå att ”tjuvstarta” gymnasiekurser i grundskolan och gymnasieelever bör kunna påbörja högskolekurser.

Kräv full närvaro av eleverna

Normen ska vara att varje lektion ska genomföras och starta på utsatt tid och att undervisningstid inte ska gå till spillo till följd av oordning.

Inför fritt skolval på riktigt

Elevernas och föräldrarnas önskemål bör få betydligt större betydelse vid placering i grundskolan. Alla föräldrar ska uppmuntras att informera sig och aktivt välja skola åt sina barn.

Erbjud internationell termin

Det är viktigt av många skäl att vidga elevernas verklighet och få nya intryck från andra länder, språk och kulturer. Därför bör alla elever vid gymnasiets utbildningar erbjudas en internationell termin vid en skola i något annat land.

Utveckla yrkespraktik och lärlingsutbildningar

Alla elever i årskurs 8 och 9 ska erbjudas yrkespraktik (PRAO) minst två veckor. Från förskolan och framåt bör alla elever delta i minst ett arbetsplatsbesök per år.

Samarbeta med Ung företagsamhet

På gymnasiet bör eleverna erbjudas möjlighet att driva ett UF-företag. De lär sig om företagande, får ett kontaktnät och växer som människa. Forskning visar att elever som drivit UF-företag oftare startar eget än andra.

Ge mer resurser till eleverna med störst behov

Likvärdigheten måste öka. En större del av kommunens utbildningsresurser behöver därför gå till skolor som har många elever med tuffa förutsättningar, ofta elever från hem med svag studietradition.

Skapa ordning och arbetsro

Rektorer och lärare behöver få de befogenheter som krävs för att upprätthålla ordning och arbetsro i klassrummen. Viktigast är ett gott ledarskap och att relationen mellan elever och lärare präglas av respekt.

Inför riktiga mentorer

Mentorsrollen i skolan bör utvecklas till en egen tjänst som blir studiehandledare för eleverna, kontaktperson för föräldrar och sammanhållande person för klassen.

Erbjud läxstöd och lovskola

Det ska finnas fungerande arbetsplatser och tillgängliga lärare som ger stöd. För den som behöver ska det finnas läxhjälp online som är tillgänglig under större delen av dygnet.

Satsa på digitala läromedel

Digitala läromedel kan erbjuda en mängd sätt att lära sig samma kunskaper, exempelvis genom text, bild, filmer och spel. Alla elever i Nynäshamn bör erbjudas ett heltäckande digitalt läromedel vid sidan av sina läroböcker.

Skaffa en Lärplattform

En modern lärplattform samlar undervisningsmaterial, inlämningsuppgifter, information, scheman, frånvarohantering med mera på ett ställe. Plattformen förenklar kommunikationen och ger såväl elever som föräldrar ett stabilt stöd i skolarbetet.

Anmäl och utred mobbning

Det finns klara rutiner för hur kränkningar ska hanteras, men detta arbete är onödigt tidskrävande. Det finns lösningar som förenklar rapportering, utredning och uppföljning av kränkningar mot och mellan elever.

Anställ skolsocionomer

Socialtjänsten bör finnas på varje skola i form av en ”skolsocionom” som lär känna både verksamhet och elever och kan agera snabbt vid behov.

Inför mer fysisk aktivitet

God fysik hälsa kan bidra till bättre skolresultat och större möjligheter i livet. Idrottsundervisningen bör därför utökas i alla årskurser och den fysiska aktiviteten behöver stimuleras i all skolverksamhet.

Utveckla naturfritids

Naturskolan håller i delar av skolans undervisning när det gäller naturorientering. Naturskolan skulle kunna erbjuda fritidsverksamhet för elever som vill ägna även en del av sin fritid åt natur och miljö.

Inför nolltollerans mot droger

Alltför många unga använder droger och omgivningen har svårt att upptäcka det. Då skolan ska vara en helt drogfri miljö ska varje misstanke om droganvändning följas upp med drogtest och samtal med vårdnadshavare.

Ladda ner Utbildningspolitiskt program Liberalerna Nynäshamn 2019-2026 >> 

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.