Var med och gör lärare till Nynäshamns roligaste jobb. Bli medlem >>

Lita på lärarna!

Lärarna ska ha fullständiga befogenheter att använda all sin kunskap och hela sin erfarenhet för att anpassa undervisning efter sina elevers förutsättningar. Förstelärarna bör ha en tydligare ledarroll för metodutveckling.

Höj lönen för yrkesskickliga lärare

De skickligaste lärarna bör uppmuntras att söka sig till skolor med störst utmaningar. Kommunen bör uppmuntra lärare att åta sig tuffa utmaningar genom att lönemässigt premiera en positiv kunskapsutveckling i elevgruppen.

Låt lärarna ta över skolor

Det vore positivt för mångfalden och kvaliteten om fler fristående skolor etablerade sig i kommunen. Personalen vid skolorna bör erbjudas att ta över sin skola och driva den i fristående form.

Tillgängliga chefer

Rektorer måste hinna med att vara pedagogiska ledare. Det bör därför finnas resurser för att anställa administratörer eller biträdande rektorer.

Utveckla mentorsrollen

Mentorsrollen bör utvecklas till en egen tjänst som blir studiehandledare för eleverna, kontaktperson för föräldrarna och sammanhållande person för klassen. De nya mentorerna ger lärarna mer tid att fokusera på undervisningen.

Skapa en digital lärmiljö

Digitaliseringen skapar enorma möjligheter om den används rätt. Kommunen behöver en gemensam lärplattform och erbjuda alla elever en fullständig uppsättning digitala läromedel vid sidan av de traditionella.

Aktiv elevhälsa

Elever som halkar efter har ofta medicinska eller psykosociala problem som måste tas om hand professionellt. Elevhälsan måste stärkas, bland annat genom att socialtjänsten bör finnas representerad på skolorna.

Bättre arbetsgivare

Kommunen behöver bli en bättre arbetsgivare för våra lärare genom utvecklat ledarskap, tydliga ansvarsförhållanden och fasta rutiner för medbestämmande. Fler lärare ska vilja rekommendera kommunen som arbetsgivare.

Rekrytera behöriga lärare

Andelen behöriga lärare måste öka. För att kunna locka fler lärare till kommunen måste vi börja med att förbättra förutsättningarna för dem som redan finns på plats.

Moderna arbetsplatser

Alla lärare måste ha bra arbetsplatser på skolan. Det handlar om att det ska finnas tillräckligt många och rätt anpassade arbetsplatser och fungerande teknik.

Hälsa och friskvård

Sjukskrivningarna bland skolans personal måste minska. Med bättre förutsättningar att göra ett bra jobb minskar stressen. Utöver det vill vi se ökade satsningar på fysisk träning och annan friskvård.

Systematisk fortbildning

Läraryrket är i ständig förändring. Skolans personal ska kunna verka i en miljö som underlättar kunskapsöverföring och kollegialt lärande med tillgång till kompetensutveckling.

Gemensam undervisning

Läraryrket borde vara mindre ensamt. Det bör finnas möjligheter att delta i varandras lektioner för att öka lärarnärvaron i vissa undervisningsmoment, ge utvecklande återkoppling eller fungera som fast vikarie.

Ladda ner Utbildningspolitiskt program Liberalerna Nynäshamn 2019-2026 >> 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.