Liberalerna har tidigare presenterat idén om Campus Nynäshamn – ett samlat område för utbildning och kultur, där flera olika verksamheter kan dra nytta av varandra och tillsammans bli en starkare kraft för hela kommunen. Campus Nynäshamn bör erbjuda vuxenutbildning, gymnasium, högstadium, stadsbibliotek och kulturskola. Just nu är det rätt tid att fatta de beslut som krävs för att campus ska bli verklighet inom några år.

Den riktigt stora utmaningen vi har är hur fler elever ska klara skolan med fullständiga betyg. För det krävs välfungerande skollokaler, skickliga lärare med rätt förutsättningar och att vi ökar närvaro, trygghet och arbetsro i skolan. Vi ser att Campus Nynäshamn skulle kunna bidra till detta på tre sätt:

Kunskap måste få synas

Goda skolresultat hänger samman med förväntningar. Vi behöver lägga grunden för en starkare bildningstradition i kommunen. Med Campus Nynäshamn får kunskap och bildning positiva och synliga uttryck i stadsbilden och det skickar i sin tur en positiv signal om att skolan är viktigt.

Skolan behöver en motor

Ett fullt utbyggt Campus Nynäshamn skulle bli en naturlig pedagogisk motor för hela kommunens skolverksamhet. Där skulle det finnas underlag att skapa starka ämnesinstitutioner, anställa lektorer och samla kunskap och kompetens för att möta behov på alla skolor.

Vi kan inte vara som alla andra

Nynäshamn behöver som skolkommun en annorlundafaktor, för att konkurrera om elever och lärare. Vi behöver kunna erbjuda möjligheter till skolutveckling på hög nivå trots få invånare och begränsade resurser, därför är det viktigt att kraftsamla.

Var skulle då Campus Nynäshamn kunna skapas? Det finns flera platser som är tänkbara, men mycket talar för att ”sjukhuset” vid Alkärrsplan skulle vara en mycket bra placering om alla förutsättningar uppfylls: att kommunen kan få tillgång till fastigheten, att byggnaderna håller måttet rent tekniskt och att lokalerna bedöms fungera för undervisning. Redan i dag finns kommunens vuxenutbildning här.

Efter en genomgripande renovering, på både in- och utsidan, samt en del kompletteringar, exempelvis fler hissar, rulltrappor och luftigare entréer, skulle ”sjukhuset” kunna bli ett mycket attraktivt och välfungerande campus. Vuxenutbildningen, gymnasiet och högstadiet skulle kunna få olika delar av byggnaden men även ha gemensamma specialsalar.

Det skulle finnas underlag att skapa ämnesinstitutioner där lärare kan samverka mellan och i vissa fall arbeta i flera skolstadier. En estetisk institution skulle kunna ha ett nära samarbete med Kulturskolan och en naturvetenskaplig institution kan samverka med Naturskolan. Vi ser också gärna att någon form av högskoleutbildning etableras.

Hjärtat i Campus Nynäshamn skulle vara ett nytt stadsbibliotek. Genom att samordna dagens bibliotek med skolornas biblioteksresurser kan ett nytt, större bibliotek fungera som både offentligt bibliotek och kursbibliotek med gott om studieplatser. Ett sådant bibliotek skulle kunna ha ingång både från skolans verksamheter och utifrån.

Det vi presenterar här är en politisk idéskiss. Alla detaljer behöver utredas och granskas med professionella glasögon. När vi lanserade förslaget om Campus Nynäshamn första gången möttes det av lovord från både moderater och socialdemokrater. Vi hoppas därför att det nu finns en bred samsyn om att Campus Nynäshamn får vara ett levande alternativ när kommunen under hösten drar upp riktlinjerna för framtidens skolorganisation i kommunen.

Mikael Persson, vice ordförande, barn- och utbildningsnämnden

Tobias Östring, ersättare, barn- och utbildningsnämnden

Maria Bengtsson Hurtig, biträdande rektor, specialpedagog

Eva Hartell, fil. doktor, lektor och leg. lärare

Panayota Pontikis, lärare

Ylva Skilberg, leg. Lärare

Sophia Stureson, leg. lärare

Samtliga från Liberalerna